Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 1 januari 2014
Hieronder staan onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op boekingen vanaf 1 januari 2014 en zijn van toepassing op ons gehele aanbod. Als u vragen heeft over de voorwaarden geven wij u graag telefonisch of per e-mail antwoord.

Artikel 1 Definities
1.1 WERELDS KOKEN: reis- en evenementenorganisatie die in de uitoefening van haar bedrijf aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen en evenementen aanbiedt en met wie de gast een overeenkomst aangaat met in achtneming van de toepasselijke voorwaarden.
1.2 Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, activiteitenorganisator, gids, workshop leiders, zulks in de ruimste zin des woord, die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
1.3 Offerte: een voorstel voor een georganiseerde reis of evenement dat WERELDS KOKEN naar aanleiding van een reserveringsaanvraag schriftelijk of per e-mail doet toekomen aan de Opdrachtgever
1.4 Gast: degene te wiens behoeve door de Opdrachtgever de verrichte diensten zijn bedongen.
1.5 Overeenkomst: de (reis)overeenkomst waarbij WERELDS KOKEN zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis of evenement bestaande uit één of meer van de volgende diensten:

1. vervoer;
2. verblijf;
3. recreatieve of educatieve activiteiten;
4. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;
1.6 Opdrachtgever: degene die, al dan niet namens een groep gasten, een Overeenkomst sluit met WERELDS KOKEN;
1.7 Werkdagen; de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen. Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur, tenzij WERELDS KOKEN uitdrukkelijk aangeeft dat er andere openingstijden gelden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons gehele aanbod, op alle Offertes, Overeenkomsten alsmede op overige overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoer reizen en evenementen en reizen zonder overnachting (dagtrips).

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever.
3.2 Na aanvaarding van de Offerte ontvangt de Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail een bevestiging hiervan in de vorm van een factuur en reisovereenkomst. De Opdrachtgever kan vervolgens binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs van het bestaan van de inhoud van de overeenkomst. Indien de reis of het evenement binnen 14 werkdagen plaatsvindt kan ten nadele van de Opdrachtgever van dit artikel worden afgeweken.
3.3 De Opdrachtgever verplicht zich aan WERELDS KOKEN voor het sluiten van de Overeenkomst alle gegevens en bijzonderheden, zoals de hoedanigheid of samenstelling, van de aangemelde gasten(groep) te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst.
3.4 Indien de Opdrachtgever in zijn informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze gasten(groep) door WERELDS KOKEN van (verdere) deelname van de reis of het evenement wordt uitgesloten, worden reeds gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.5 De Opdrachtgever die mede namens andere gasten een Overeenkomst sluit, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. De (andere) gast(en) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
3.6 De communicatie en betaling tussen de gast(en) en WERELDS KOKEN verloopt uitsluitend via de Opdrachtgever.

Artikel 4 Inhoud van de Overeenkomst
4.1 In de duur van de reis of het evenement zoals vermeld op de website, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld.
4.2 WERELDS KOKEN behoudt zich het recht voor om een reisprogramma in bijzondere omstandigheden te wijzigen.

Artikel 5 Documenten
5.1 De Opdrachtgever en de overige gasten dienen bij vertrek en gedurende de reis of het evenement in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een geldig paspoort, rijbewijs en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. In het geval dat autohuur onderdeel uitmaakt van de reis, dienst de Gast tevens in het bezit te zijn van een geldige credit card,
5.2 Indien de Opdrachtgever en/of de overige gasten de reis of het evenement niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
5.3 De Opdrachtgever en/of de overige gasten zullen zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdens tijdig vóór vertrek nagaan of eerder ingewonnen informatie nog correct is.
5.4 De Opdrachtgever en/of de Gast dient zich te houden aan de aanwijzingen door of namens de dienstverlener en/of WERELDS KOKEN verstrekt en in het bijzonder aan de van toepassing zijnde inchecktijden en/of geadviseerde overstaptijden.
5.5 De Opdrachtgever zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en eventuele andere gasten verstrekken aan WERELDS KOKEN, waaronder de volledige personalia, adressen ,telefoonnummers en e-mail adressen van de betrokken gasten.
5.6 Voorts is Opdrachtgever verplicht om voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en eventuele andere gasten te verstrekken aan WERELDS KOKEN, waaronder de volledige personalia, adressen, telefoonnummers en e-mail adressen van de degenen die in geval van een calamiteit geïnformeerd dienen te worden.

Artikel 6 Reisbescheiden (alleen geldig bij een reis)
6.1 WERELDS KOKEN zorgt ervoor dat de Opdrachtgever de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in zijn bezit heeft via e-mail of post, tenzij dit redelijkerwijs niet van WERELDS KOKEN kan worden gevergd.
6.2 Indien de Opdrachtgever uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit direct bij WERELDS KOKEN.
6.3 In geval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoer reizen 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft WERELDS KOKEN aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de Opdrachtgever komen.
6.4 Indien de Opdrachtgever deze niet overeenkomstig ARTIKEL 6.3 ontvangen heeft, meldt hij dit direct bij WERELDS KOKEN.

Artikel 7 Wijziging of opzegging Reizen door Opdrachtgever
7.1 Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) kan de Opdrachtgever schriftelijk een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst indienen. Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door WERELDS KOKEN worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de Opdrachtgever de gewijzigde reissom en wijzigings-/administratiekosten onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.
7.2 Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende gasten wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 7.4 van toepassing is.
7.3 Indien het verzoek door WERELDS KOKEN wordt afgewezen blijft de oorspronkelijke Overeenkomst gehandhaafd, tenzij de Opdrachtgever ervoor kiest de reis te annuleren Overeenkomstig artikel 7.4.
7.4 Indien een Overeenkomst wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: 56 dagen voor vertrek 15% van de reissom. Annuleren tussen 56 en 42 (exclusief) dagen voor vertrek 30% van de reissom, van 42 tot 28 (exclusief) dagen voor vertrek 50%, van 28 tot 14 (exclusief) dagen voor vertrek 75% en van 14 tot 7 (exclusief) dagen voor vertrek 90%. Indien binnen 7 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, betaalt de Opdrachtgever de volledige reissom.
7.5 Indien de Opdrachtgever (namens één of meer van de gasten) annuleert, zal voor de overblijvende gast(en) een nieuwe Overeenkomst worden afgesloten en zal voor hem(hen) de reissom van toepassing zijn zoals deze in het Overeenkomst vermeld is.
7.6 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8 Wijziging of opzegging Reizen door WERELDS KOKEN
8.1 Wijziging in tijden. WERELDS KOKEN behoudt zich het recht voor de tijden zoals vermeld in het programma voor of tijdens de reis te wijzigen. WERELDS KOKEN dan wel de dienstverlener ter plaatse zal de Opdrachtgever hier direct over informeren.
8.2 Wijziging in vervoer. WERELDS KOKEN behoudt zich het recht voor het vervoerstype en/of de vervoerder voor of tijdens de reis te wijzigen zonder verhoging/verlaging van de reissom.
8.3 Wijziging van programmaonderdelen. In geval van noodzakelijke wijziging van programmaonderdelen voor of tijdens de reis zal WERELDS KOKEN direct overleggen met Opdrachtgever om te komen tot een passend alternatief. Wijziging van programmaonderdelen is geen grond voor opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
8.4 Wijziging in accommodatie. In geval van noodzakelijke wijziging van verblijfsaccommodatie voor of tijdens de reis zal WERELDS KOKEN direct overleggen met de Opdrachtgever om te komen tot een passend alternatief. Mocht hierover geen overeenstemming bereikt worden, dan geldt artikel 8.5
8.5 De Opdrachtgever heeft het recht om binnen 3 werkdagen de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge artikel 8.4 af te wijzen. In dit geval wordt de Overeenkomst kosteloos geannuleerd. De Opdrachtgever heeft in dit geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan).
8.6 WERELDS KOKEN heeft het recht de Overeenkomst kosteloos op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. WERELDS KOKEN zal de Opdrachtgever hier direct over informeren, onder opgaaf van redenen.
8.7 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard, dat gebondenheid van WERELDS KOKEN aan de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
8.8 Van gewichtige omstandigheden is tevens sprake indien het vereiste minimum aantal deelnemers zoals vermeld op de website niet wordt behaald.
8.9 WERELDS KOKEN verplicht zich om onmiddellijk nadat deze omstandigheid bij WERELDS KOKEN bekend is deze opzegging aan Opdrachtgever ter kennis te brengen.
8.10 Opzegging voor aanvang van de reis. Door kennisgeving van opzegging geldt de Overeenkomst als ontbonden, WERELDS KOKEN zal waar mogelijk een alternatief aanbieden. Deze aanbieding zal niet altijd voor een gelijke prijs mogelijk zijn. Wordt deze aanbieding niet gebruikt door de Opdrachtgever, dan wordt het reeds betaalde deel van de reissom geheel terugbetaald.
8.11 Opzegging tijdens de reis. Indien gewichtige omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is WERELDS KOKEN gerechtigd de Overeenkomst voor de verdere reis op te zeggen. WERELDS KOKEN neemt een inspanningsverplichting op zich voor de Opdrachtgever en eventuele medegast(en) de terugreis naar Nederland te regelen en de overige nadelige gevolgen voor de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken, een en ander voor zover dit van WERELDS KOKEN redelijkheid kan worden gevergd. Indien WERELDS KOKEN zich door deze opzegging kosten, die in de reissom zijn inbegrepen, bespaart, heeft de gast voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 9 Reissom
9.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. In de reissom is inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma vermeld. Wij rekenen verder geen additionele bemiddelingskosten.
9.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze WERELDS KOKEN laatstelijk bekend waren.
9.3 Na tijdige betaling van de reissom zal WERELDS KOKEN gedurende het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van meer dan 20% verhoging van de brandstofkosten kan WERELDS KOKEN tot 3 weken voor vertrek van deze bepaling afwijken.
9.4 Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan heeft WERELDS KOKEN het recht om tot 3 weken voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.
9.5 De Opdrachtgever heeft het recht een verhoging van meer dan 15% van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de Opdrachtgever de verhoging van de reissom afwijst, heeft WERELDS KOKEN het recht de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10 Betaling Reis
10.1 De betaling van de reissom wordt overgemaakt aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse bank. Het geld van de cliënt is op deze manier veilig tot na afloop van de gecontracteerde reis.
10.2 Naast de factuur, krijgt de klant ook van WERELDS KOKEN een uitnodiging om bij de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE) te kunnen inloggen en de bijbehorende betaling veilig te kunnen doen.
10.3 Bij de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot een samengestelde reis is de reiziger verplicht een betaling te doen van 100% van de reissom en de bijbehorende administratie kosten. Voorwaarden voor groepsreizen, reizen op maat en/ of andere reizen of producten buiten het reguliere programma van WERELDS KOKEN kunnen hiervan afwijken. Deze zullen bij de offerte duidelijk aan de reiziger schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
10.4 Indien de vereiste betaling niet tijdig geschiedt, zal WERELDS KOKEN de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de geboekte activiteiten en producten te betalen (mits deze termijn de aanvangsdatum van de reisovereenkomst niet overschrijdt). Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim. WERELDS KOKEN heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Zie annuleringsvoorwaarden onder artikel 6 ‘Wijzigen of annulering door de reiziger’.
10.5 Eventuele fouten in de betalingen die door WERELDS KOKEN niet tijdig worden opgemerkt, ontslaat de reiziger niet van de verplichting de reisgelden en de verschuldigde kosten alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.

Artikel 11 Rente en Incasso
11.1 De Opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens WERELDS KOKEN heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij/zij een vergoeding verschuldigd van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 150,- .

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verplichtingen van WERELDS KOKEN
12.1 WERELDS KOKEN zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
12.2 WERELDS KOKEN aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverleners noch voor juistheid van de door deze Dienstverleners verstrekte informatie. WERELDS KOKEN is evenmin verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van Dienstverleners waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij dergelijke toezeggingen naar dient schriftelijk worden bevestigd. Artikel 12.2 geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van het personeel of hulppersonen van de dienstverleners.
12.3 De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis-, annulering-, of aansprakelijkheidverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de Opdrachtgever (of eventuele medegasten) mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.
12.4 Aan kennelijke fouten en vergissingen op de website is WERELDS KOKEN niet gebonden. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde Opdrachtgever (of eventuele medegasten) – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn
12.5 WERELDS KOKEN draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
12.6 In geval van verlies, kwetsing, ongeval of ziekte aan goederen of personen tijdens de reis of het evenement kan WERELDS KOKEN niet aansprakelijk worden gesteld.
12.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van WERELDS KOKEN gelden ook ten behoeve van haar medewerkers, lokale reisagenten en overige betrokken Dienstverleners, alsmede hun personeel.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verplichtingen van de Opdrachtgever/gasten
13.1 De Opdrachtgever is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van WERELDS KOKEN ter bevordering van een goede uitvoering van de reis of het evenement en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte gast en de situatie ter plaatse.
13.2 De gast die hinder/last oplevert of kan opleveren, waardoor een goede uitvoering van een reis of evenement wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door WERELDS KOKEN worden uitgesloten van (voortzetting van) de reis of het evenement. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de betrokken gast(en). Restitutie van de reissom/het totaalbedrag van het evenement, of van een gedeelte van de reissom/ het totaalbedrag van het evenement, kan worden verleend indien de betrokken gast(en) ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
13.3 De gast die doordat hij/zij zich onwel voelt of die om andere redenen tijdelijk niet aan het programma en/of de maaltijden deel kan nemen, heeft geen recht op vergoeding van gemiste zaken.
13.4 Iedere gast dient zich te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek van de terugreis en daarnaar te handelen.
13.5 Eventuele tekortkomingen over de uitvoering van de reis of het evenement dienen door de Opdrachtgever ter plaatse te worden gemeld aan de betrokken Dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de oplossing afbreuk doet aan de reis of het evenement, moet deze door de Opdrachtgever direct aan WERELDS KOKEN worden gemeld.
13.6 Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan moet deze klacht binnen een maand na afloop van de reis of het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij WERELDS KOKEN.
13.7 Indien achteraf blijkt dat de Opdrachtgever niet aan de meldingsplicht zoals beschreven in artikel 13.4 t/m 13.6) heeft voldaan en de betrokken partijen daardoor niet in de gelegenheid gesteld zijn de tekortkoming te verhelpen, vervalt zijn eventuele recht op schadevergoeding.
13.8 Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever vervallen een jaar na afloop van de reis of het evenement (of, indien de reis/het evenement geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke aanvangdatum).
13.9 Op alle geschillen tussen WERELDS KOKEN en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank in 's-Hertogenbosch de bevoegde rechter.

Artikel 14 Garantieregeling
14.1 WERELDS KOKEN voldoet aan de wettelijke garantieverplichting middels deelname aan de Stichting STO en de Stichting Derdengeldenregeling Certo Escrow (SDCE).
14.2 In geval van financieel onvermogen van WERELDS KOKEN loopt de betaling van uw gecontracteerde reis geen risico. De betaalde reissom blijft, totdat de reis is afgelopen, op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo-Escrow (SDCE), die onder toezicht van de Nederlandse Bank staat.
14.3 In geval van faillissement van WERELDS KOKEN, zal de STO nooit meer kosten voor de reiziger kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
14.4 Eventuele klachten of claims over de reis van WERELDS KOKEN staan los van de garantieregeling. Voor klachten zie artikel 13.5 tot en met 13.9.